Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként szociális tűzifát tud biztosítani az arra rászorulóknak a pályázaton nyert, rendelkezésére álló keret mértékéig.

Természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásra az az Agyagosszergényi lakos jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:

a.) egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 450 %-át, azaz 128 250 Ft,

b.) családban élő esetén a szociális vetítési alap 350 %-át, azaz 99 750 Ft.

Az igénylés során előnyt élveznek azok, akik az Szt. szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosultak.

Az igénylés során előnyt élvez továbbá az is, aki az Gyvt-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az igényléshez szükséges kérelem-nyomtatvány beszerezhető az önkormányzat hivatalában és kitöltve a szükséges igazolásokkal együtt 2023. november 30. napjáig kell visszahozni.

Agyagosszergény, 2023.11.02.

                                                                                               Radics Attila sk.

                                                                                               polgármester

 

Kérelem nyomtatvány docinnen letölthető